Algemene Voorwaarden

rankingCoach GmbH voor het gebruik van de software “rankingCoach”

Voorafgaande Opmerking

De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle contractuele verhoudingen tussen, enerzijds, rankingCoach GmbH, Brügelmannstraße 3, 50679 Keulen (hierna te noemen: rankingCoach) en haar opdrachtgevers (hierna te noemen: consument). De rankingCoach-software is uitsluitend gericht op zakelijke klanten.

1. Diensten-Artikel

 • 1.1. Het onderwerp van deze overeenkomst is het verlenen van toegang tot de "rankingCoach"-software voor een beperkte periode gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 • 1.2. De consument verkrijgt door het afsluiten van de overeenkomst, gedurende een in het contract overeengekomen periode, een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar recht om de meest recente versie van de "rankingCoach" software te gebruiken.
 • 1.3. De software "rankingCoach" wordt aangeboden in verschillende versies met een verschillend dienstenpakket. De respectievelijke omvang van de diensten kan worden afgeleid uit de versievergelijking https://www.rankingcoach.com/nl-nl/versies.
 • 1.4. rankingCoach stelt de klant de software "rankingCoach" als zogenaamde "Software as a Service" ter beschikking, d.w.z. door middel van toegang op afstand via de website www.rankingcoach.com/nl-nl.
 • 1.5. Voorwaarde voor het gebruik van de "rankingCoach"-software is bestaande toegang tot het internet en het gebruik van de nieuwste versie van Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari of Microsoft Edge-browsers. rankingCoach kan de bruikbaarheid van de software in oudere versies van deze browsers en andere browsers niet garanderen.
 • 1.6. Ondersteunende diensten voor de "rankingCoach"-software worden alleen geleverd via e-mail op support-nl@rankingcoach.com of via een ondersteuningsfunctie binnen de software zelf.

2. Contractafsluiting

Door het aanmelden van de consument via de website www.rankingcoach.com en de bevestiging van de aanmelding door rankingCoach, komt de overeenkomst voor het gebruik van “rankingCoach” tot stand.

3. Gratis proefversie van rankingCoach

rankingCoach kan de klant een gratis proefversie van de afzonderlijke programma's voor een beperkte periode en met eventuele beperkte functies aanbieden. Het aantal beschikbare testdagen wordt tijdens de orderafhandeling en de bevestiging aan de klant meegedeeld.

 • 3.1. Er is geen testperiode voor de rankingCoach Agency versie of rankingCoach 360 versie.
 • 3.2. rankingCoach behoudt zich het recht voor het contract met de consument op elk moment gedurende de gratis proefperiode met directe ingang te beëindigen, indien blijkt dat bij de aanmelding van de consument onjuiste gegevens zijn gebruikt, of als blijkt dat de consument niet kredietwaardig is.
 • 3.3. De klant kan de overeenkomst te allen tijde binnen de gratis proefperiode beëindigen. De opzegging kan online in de software worden gedaan, of per e-mail aan support-nl@rankingcoach.com.
 • 3.4. Indien de overeenkomst niet binnen de proefperiode wordt opgezegd, dan wordt deze automatisch omgezet in een contract met betalingsverplichting voor de consument, op basis van de hierna volgende bepalingen.

4. Contractduur, Opzegging en terugvordering

 • 4.1. De duur van de overeenkomst wordt bij de inschrijving aan de klant meegedeeld.
 • 4.2. De overeenkomst wordt automatisch verlengd met de overeengekomen duur indien deze niet binnen de in artikel 4.3 genoemde termijn wordt opgezegd.
 • 4.3. De overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van ten minste zeven dagen tot het einde van de desbetreffende contractperiode.
 • 4.4. De overeenkomst kan online worden opgezegd binnen de rankingCoach-software, per post op het adres van het bedrijf of per e-mail op support-nl@rankingcoach.com.
 • 4.5. Het voorbehouden recht van rankingCoach tot directe opzegging van het contract blijft onaangetast. Dit kan meerdere aanleidingen hebben, onder andere:
  • 4.5.1. de klant voldoet niet aan zijn betalingsverplichting ondanks een aanmaning of weigert verdere betalingen te verrichten.
  • 4.5.2. er is voor de consument een faillissement aangevraagd.
  • 4.5.3. de consument handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden.

5. Betaling, Betalingsdatum en verzuim

 • 5.1. De kosten voor het gebruik van de software "rankingCoach" is afhankelijk van de door de klant gekozen versie, contractduur en betaaltermijn en wordt aan de klant getoond tijdens de aanmelding en in het abonnement gedeelte van de software.
 • 5.2. De vermelde tarieven zijn nettoprijzen, plus BTW.
 • 5.3. Betaling voor het abonnement voor het gebruik van “rankingCoach” moet worden voldaan aan het begin van elke overeengekomen contractperiode. Bij een automatische verlenging (zie 4.2) dient het bedrag op de eerste datum van de nieuwe overeenkomst te worden voldaan met hetzelfde bedrag.
 • 5.4. De eerste factuur wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de klant bij de registratie heeft opgegeven. De volgende facturen worden opgeslagen in de software "rankingCoach".
 • 5.5. Betaling geschiedt conform de door de consument opgegeven betalingsmethode.
 • 5.6. In het geval dat het overeengekomen bedrag niet automatisch geïncasseerd kan worden, of als de betaling niet binnen 7 dagen na de factureringsdatum (zie 5.4) op het rekeningnummer van rankingCoach is bijgeschreven, behoudt rankingCoach zich het recht voor om de consument de toegang tot de “rankingCoach” software zonder aankondiging te ontzeggen. rankingCoach behoudt zich tevens het recht voor de betalingsachterstand op te eisen en daarvoor desnoods juridische stappen te ondernemen.
 • 5.7. Afhankelijk van de geboekte rankingCoach-versie kan de klant ook met behulp van de rankingCoach-software advertenties bij Google plaatsen. De plaatsing en betaling van de advertenties worden gedaan door rankingCoach. De betaling van het Google Advertenties budget wordt in rekening gebracht via een apart beheerd prepaid krediet met automatische herladingen ter hoogte van het vastgestelde maandelijks budget. Zodra het krediet van een klant onder de 30% van een geschat maandelijks budget daalt, wordt automatisch een nieuwe herlading uitgevoerd. De automatische herlading kan op elk moment gedeactiveerd worden door de advertenties te pauzeren.
 • 5.8. rankingCoach kan een percentage administratiekosten aanrekenen op het Google Advertenties budget. Het bedrag van de administratiekosten wordt op transparante wijze aan de klant getoond op het moment van de boeking en in de rapportage.

6. Schadevergoeding en retentierecht

 • 6.1. Terugvorderingen van rankingCoach kunnen door de consument slechts met betalingsvorderingen van rankingCoach worden verrekend, indien deze uitdrukkelijk door rankingCoach zijn erkend, onbetwist of rechtsgeldig zijn.
 • 6.2. De consument kan zich slechts beroepen op het recht van retentie of het recht tot weigering van nakoming voor zover dit recht voortkomt uit dezelfde contractuele overeenkomst als de vordering van rankingCoach.

7. Verplichting van de klant

 • 7.1. De klant is verplicht rankingCoach onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen, telefoonnummers, e-mailadressen en creditcard- of rekeninggegevens.
 • 7.2. De klant is verplicht om de toegangsgegevens tot de software "rankingCoach" privé te houden en zijn inloggegevens niet aan derden te verstrekken.
 • 7.3. De klant is verplicht om de "rankingCoach"-software alleen in het kader van de aangegeven programma te gebruiken. De regels voor zoekmachineoptimalisatie worden door de aanbieders van zoekmachines uitdrukkelijk vermeld.

8. Toegankelijkheid van de software

 • 8.1. rankingCoach maakt een gemiddelde jaarlijkse toegankelijkheid van 98% van de "rankingCoach" software mogelijk.
 • 8.2. Deze verplichting vervalt indien er sprake is van overmacht, zoals stroomuitval, brand of natuurrampen, enz. In het geval van dergelijke evenementen zal rankingCoach ernaar streven om de uitval zo beperkt mogelijk te houden.

9. Aansprakelijkheid

 • 9.1. rankingCoach is aansprakelijk voor het volgende:
  • 9.1.1. wettelijke voorschriften voor schade aan leven, lichaam en gezondheid, veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke plichtsverzuim onder de Productaansprakelijkheidswet,
  • 9.1.2. schade als gevolg van opzettelijke of grove nalatige contractbreuk of bedrieglijke opzet. In deze gevallen is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade, tenzij rankingCoach niet opzettelijk heeft gehandeld. In geval van lichte nalatigheid is rankingCoach aansprakelijk voor materiële schade en financieel verlies, alleen in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen,
  • 9.1.3. schade veroorzaakt door eenvoudige nalatige niet-nakoming van de overeenkomst of verplichtingen, maar alleen indien de schade typisch verband houdt met de overeenkomst en voorzienbaar is.
 • 9.2. Verdere aansprakelijkheid van rankingCoach wordt uitgesloten, onafhankelijk van de juridische aard van de claim. Waar de aansprakelijkheid van rankingCoach wordt veronachtzaamd heeft dit ook betrekking op persoonlijke aansprakelijkheden aangaande werknemers, vertegenwoordigers en agencies.
 • 9.3. Elke aansprakelijkheid van rankingCoach is uitgesloten op het moment dat contractuele verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door het niet nakomen van een verplichting door een leverancier van een product of dienst.

10. Kwijtschelding

Indien rankingCoach door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor het onrechtmatig handelen van consumenten, ontheft de consument hierbij rankingCoach van elke verplichting, inclusief eventuele kosten voor rechtsbijstand. Verdere eisen tot schadevergoeding blijven onaangetast.

11. Beperking van overdracht

De overdracht van eisen tussen de consument en derden is slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van rankingCoach geldig. In alle andere gevallen is overdracht niet toegestaan

12. Slotbepalingen

 • 12.1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing. Indien het kooprecht van toepassing is, is het VNkooprecht uitgesloten.
 • 12.2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, vallen onder de jurisdictie van de plaats in de Bondsrepubliek Duitsland waar rankingCoach op dit moment gevestigd is.
 • 12.3. Plaats van handeling is de zetel van rankingCoach in de Bondsrepubliek Duitsland.
 • 12.4. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor wijzigingen van deze voorwaarden.
 • 12.5. Aanvullende overeenkomsten zijn niet beschikbaar of toegestaan.
 • 12.6. Afwijkende algemene voorwaarden van de consument zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door rankingCoach zijn bevestigd. Tegenbevestigingen van de consument en de verwijzing naar zijn voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk tegengesproken. De voorwaarden van rankingCoach worden geacht van toepassing te zijn indien rankingCoach de bestelling van de consument aanvaardt, ook indien de kennis van de afnemer van de voorwaarden van rankingCoach in strijd is met of afwijkt van de voorwaarden van rankingCoach.
 • 12.7. rankingCoach behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder opgaaf van redenen te wijzigen, tenzij de wijziging voor de klant niet aanvaardbaar is. rankingCoach zal de klant tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden. Indien de klant niet binnen twee weken na kennisgeving bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe voorwaarden, worden de gewijzigde voorwaarden geacht door de klant te zijn aanvaard.
 • 12.8. Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden, worden de overige voorwaarden hierdoor niet ongeldig verklaard. De ongeldige bepaling of een deel van de ongeldige bepaling zal worden vervangen door het huidige, relevante wettelijke recht.

rankingCoach, geldig vanaf Maart 2019